אנו מודים לך על שבחרת להזמין מוצר ו/או שירות (להלן: “ההזמנה”) מ – DSG Charging Solution (להלן: “החברה”).

ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הסכם בין החברה למזמין לרבות סוג המוצר, השירות, לוחות הזמנים, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

המשתמש נדרש לקרוא את תנאי השימוש ולאשר אותם. מובהר בזאת כי כניסה לאתר, גלישה בו ו/או כל שיחה עם נציג ושימוש בשרות משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאי השימוש ומהווים הסכמה להם. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה. יודגש כי, המשך הפעילות באתר ו/או שימוש בשירותי החברה ייחשב כהסכמה מדעת של המשתמש. לאור האמור לעיל, החברה ממליצה למשתמשים לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר.

הזמנה 

המשתמש באתר יכול להזמין את מוצרי החברה ו/או השירותים הניתנים באתר. השירותים הניתנים באתר תקפים אך ורק ובכפוף להזמנת מוצרי החברה ולא ינתנו במידה ולא הוזמן מוצר באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את לוחות הזמנים לאספקתם וכן לבצע תיקונים, שדרוגים, שיפורים, או להפסיק את המכירה זמנית או לצמיתות ללא הודעה מוקדמת, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מבצע ההזמנה מסכים כי החברה לא תהא אחראית כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם כל שינוי, השעיה, או הפסקה של מכירת המוצרים ו/או השירותים. 

כמובן שמוצרים שנרכשו יהנו ממלוא האחריות שסופקה להם כפי שצויין בהזמנה.

השלמת הזמנה 

השלמת הזמנה כפופה לקבלת הודעה על השלמת ההזמנה עם מספר הזמנה ואישור הזמנה. אם במהלך ההזמנה התקבלה הודעת שגיאה ו/או הודעה בדבר אי יכולת להשלים את ההזמנה ו/או לא מתקבלת הודעת אישור בהתאם לאמור לעיל – יראו את ההזמנה כאילו לא הושלמה והמשתמש יידרש לפנות למוקד השירות על מנת לברר את הבעיה ולהשלים את ההזמנה.

במקרה בו בחר המזמין לבצע התקנה באמצעות החברה הוא יהנה מהרחבת אחריות של שנה נוספת והמקום אחריות של שנתיים הוא יקבל אחריות מורחבת של שלוש שנים.

תיאום מועד אספקה והתקנה יעשה לאחר השלמת ההזמנה ובהתאם למקום מגוריו של המזמין.

במועד התיאום יוצעו למשתמש מועדים וחלונות זמן של 4 שעות מהם יוכל לבחור. שינוי חלון הזמן שתואם יתאפשר באמצעות מוקד שירות הלקוחות בלבד, ובלבד שהבקשה לשינוי התקבלה לא יאוחר מ – 2 ימים מהמועד שנקבע.

במקרה בו החברה ו/או מי מטעמה יגיעו לכתובת על בסיס פרטים שגויים ו/או לא מלאים שמסר המזמין ו/או במקרה בו המזמין לא היה נוכח במקום ובמועד שנקבע עמו, החברה תהיה רשאית לחייב את המזמין בביקור סרק בסך 250 .

מחירי ההתקנה הנם לישובים עירוניים. במקרה בו נדרשת התקנה בישובים כפריים מרוחקים כדוגמאת: ישובי יהודה ושומרון, ישובי כביש הערבה, ישובי בקעת הירדן ורמת הגולן, תתווסף למחיר ההתקנה תוספת נסיעה של 399 ₪.

החברה שומרת לעצמה את האפשרות שלא לבצע התקנה באזורים חריגים. היה ותתבצע הזמנה בישובים אליהם אינה מגיעה החברה עם צוות הטכנאים שלה ההתקנה תבוטל ותינתן למזמין האפשרות לבצע התקנה עצמית באמצעות חשמלאי מוסמך, כנדרש בחוק. במקרה זה המזמין יקבל את ההזמנה באמצעות משלוח ובהתאם לתעריפים ולסוג המשלוח בו בחר.

הצהרת המשתמש

כל מי שמשתמש באתר ו/או מבצע בו הזמנות יראו בו כמי שהצהיר והתחייב כלפי החברה כדלקמן:

 1. מזמין השירות הנו בגיר וגילו מעל 18.
 2. מזמין השירות מתחייב כי ברשותו הידע וכושר השיפוט הנחוצים כדי להחליט להזמין את המוצרים והשירותים מהחברה.
 3. מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה במקרה של חשיפת מידע ממחשבו ו/או ממכשיר הטלפון שלו.
 4. מאשר שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות השם, סימני המסחר בעיצוב האתר, התכנים שבו ובכל תוכנה, יישום קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר הכלול באתר הוא של החברה בלבד. אין להעתיקו ו/או להשתמש בו אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
 5. כי הוא יישא באחריות המלאה לכל מקרה שבו ימסור לחברה מידע שאינו מלא, מדויק ומעודכן.
 6. כי על פי כל דין לא חלה עליו חובה להזין את פרטיו באתר ו/או למסור מידע כלשהו ועל כן, כל מידע שיוזן ו/או יועבר על ידו הוא מרצונו והסכמתו החופשיים בלבד וזאת בין היתר על מנת להיכלל במאגרי המידע של החברה.

התמורה

עבור רכישת המוצר ו/או השירות ובהתאם לדרישת המזמין תחויב ההזמנה בהתאם למחירים המופיעים באתר במועד ההזמנה. המחירים יתעדכנו מעת לעת ויוצגו באתר החברה. התמורה תיגבה ממזמין השירות בעת ביצוע ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

אחריות

מוצרי החברה נמכרים עם אחריות של 24 חודשים. במקרה בו העמדה מותקנת על ידי החברה ינתנו 12 חודשי אחריות נוספים ובסך הכל 36 חודשים.

האחריות הנה לפעילות המוצר בכפוף לשימוש סביר. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא תקין ו/או פציעה של כבלים כתוצאה מעליית הרכב על הכבלים ו/או משיכה של הכבלים מהעמדה בצורה לא תקינה. האחריות אינה כוללת כיסוי בגין שבר מכל סוג שהוא.

החברה לא תישא בכל אחריות, ואינה נותנת כל הצהרות או אחריות, בנוגע לדיוקו, איכותו, זמינותו, מהימנותו, התאמתו, שלמותו, אמיתותו, שימושיותו, או יעילותו של כל מידע שהתקבל עובר לביצוע ההזמנה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר שהחברה מוכרת מוצרים איכותיים שאושרו לפי תקנים בינלאומיים מחמירים ומאושרים לשימוש בישראל ומתקינה את המוצרים באמצעות מערך וכנאים מיומן ומקצועי.

לחברה לא תהא אחריות בכל מקרה, והיא תהיה פטורה מכל אחריות, בקשר לכל נזק עקיף, מיוחד, אגבי או תוצאתי מכל סוג שהוא, בין אם נגרם כתוצאה משימוש במוצרי החברה ובין אם בקשר לכך, או מכל מידע אחר הנובע מן ההזמנה והשימוש בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו. מוסכם כי בכל מקרה, גבול האחריות של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המזמין לחברה בקשר לסכום ההזמנה שביצע.

המשתמש יגן על הנהלת האתר, ועל בעלי המניות בה, בעליה, הדירקטורים בה, נושאי המשרה בה ועובדיה, בהתאמה, ישפה אותם וישחררם מאחריות מפני וכנגד כל התביעות, הנזקים, ההתחייבויות, ההפסדים, החבויות, העלויות, החובות, וההוצאות שיגרמו למי מהם, במישרין או בעקיפין, בקשר עם:

משלוח מוצרים

החברה תדאג לאספקת המוצר למזמין, בהתאם לכתובת המשלוח שהוקלדה על ידי המזמין באתר בעת ביצוע הרכישה.

אספקת המוצר תשתנה בהתאם לסוג המשלוח שהגדיר המזמין במעמד הרכישה באתר. ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג לא יחשבו במניין ימי העסקים. בימים אלו לא מתבצעת חלוקה. אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח. מסירת המשלוח תתבצע כשהוא סגור ובאריזתו המקורית.

במידה והמזמין בחר להתקין את המוצר באמצעות החברה הוא יהיה פטור מתשלום עבור משלוח המוצר.

משלוח מוזלמשלוח לנקודת מסירה בקרבת מקום ההמגורים. המשלוח יועבר לנקודת המסירה עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי ובכפוף ללוחות הזמנים של חברת המשלוחים.

עלות המשלוח לכל חבילה 29 ₪. המשלוחים מסופקים לכל הישובים בארץ.

משלוח באמצעות שליח: משלוח באמצעות שליח עד פתח הבית. המשלוח יימסר עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי, בכפוף ללוחות הזמנים  של חברת המשלוחים.

עלות המשלוח לכל חבילה  79 ₪ המשלוח מסופק לכל הישובים למעט הישובים החריגים.

אספקת המוצרים לאזורים חריגים תתבצע ככל הניתן בתוך 7 ימי עסקים. ישובים חריגים יכללו את הישובים/אזורים הבאים: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון/יישובי המגזר הערבי/יישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים)/יישובי עוטף עזה/אילת/ים המלח ויישובי הערבה. למזמינים הנמנים על ישובים אלו אנו ממליצים מראש להזמין את המשלוח המוזל.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי אספקה שנגרמה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ו/או כוח עליון.

משלוח המוצר יתבצע לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת הרכישה. הזנת כתובת שגוייה ו/או בקשה של הלקוח לתקן ו/או לשנות את כתובת המשלוח לאחר משלוח המוצר תתבצע בחיוב עלות משלוח נוספת בהתאם לסוג המשלוח שנבחר במועד האספקה ו/או משלוח ברמת שירות גבוהה יותר.

היה והמזמין לא יזמין התקנה ויסיים את ההזמנה ללא תשלום עבור המשלוח, החברה תחליט על דעת עצמה איזה משלוח לבצע למזמין והמזמין מאשר לה לחייב אותו על המשלוח ללא צורך בעדכונו.

אספקה בשעת חרום: בעת חרום יסופקו המשלוחים לפתח ביתו של המזמין. המזמין מסכים כי מסירת המשלוחים בדרך זו יראו בה כמסירה שהושלמה לשביעות רצונו המלאה.

הודעה על נזק: תתבצע עד 48 שעות ממועד קבלת המוצר. אי עמידה בתנאי זה תבטל את אחריות החברה.

אי קבלת מוצר:  יתאפשר עד 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה. אי עמידה בתנאי זה תבטל את אחריות החברה.

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פנייה טלפונית או בדואר אלקטרוני, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

ביטול עסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בדואר אלקטרוני מהאתר שמאשר את הבקשה לביטול העסקה.

לא ניתן לבטל את העסקה לאחר ביצוע התקנה.

ביטול שאושר: במקרה בו הביטול בוצע בטרם נשלח המוצר למזמין יושבו מלוא התשלומים ששילם המזמין בניכוי דמי הביטול.

דמי הביטול: על פי הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והתקנות שחוקקו מכוחו.

במקרה בו המשלוח נשלח למזמין יידרש המזמין להשיב את המוצר באופן עצמאי ולשאת בעלויות השבת המוצר. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף חשבונית מקורית ובתוך 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

במועד השבת המוצר, ייבדק המוצר כדי לבחון האם נעשה בו שימוש או לא. היה ונעשה שימוש במוצר, לא תתאפשר השבתו. כל עלויות משלוח המוצר חזרה לחברה יחולו על המזמין.

היה והמוצר חזר במצב חדש, יושבו למזמין התשלומים ששילם בניכוי דמי הביטול כפי שהוגדרו לעיל.

מדיניות ביטול המוצרים המפורטת לעיל תחול אך ורק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות גורם אחר. חובת הוכחת הקניה באתר תחול על המזמין בלבד בעת הצגת חשבונית רכישה.

סודיות ופרטיות

כללי

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ו/או במרכז ההזמנות ו/או במוקד השירות ו/או בשירותים המופעלים ו/או מנוהלים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.

בעת השימוש באתר מסכים המשתמש לתוכן מדיניות הפרטיות כפי שתבוא לידי ביטוי במסמך זה ותתעדכן מעת ועת.

מטרת המסמך היא להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הנוגע לשירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי החברה ו/או מי מטעמה (להלן: “השירותים” ו/או “המוצרים”).

אנו אוספים ומשתמשים במידע הנמסר לנו ו/או נאסף על ידנו במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או במסגרת קבלת השירותים והמוצרים מאיתנו. מדיניות זו חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר המאפשר גלישה סלולרית (טלפון נייד, טאבלט ועוד).

המשתמש מודע ומסכים לכך כי נהיה רשאים, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדית, לשנות את מדיניות פרטיות זו ו/או בכל מסמך אחר שיחליף אותה. הנוסח המעודכן יפורסם מעת לעת באתר.

איסוף המידע

המידע הנאסף על ידינו כולל שני סוגים:

 1. מידע אקטיבי: מידע שיימסר על ידי המשתמש (שם, ת.ז., כתובת, מייל, טלפון ועוד).
 2. מידע שנאסף ממקורות אחרים: מידע פסיבי.

מובהר כי המשתמש אינו מחויב למסור לנו פרטים כלשהם, אך היה ויסרב למסור את הפרטים הנדרשים לנו סביר להניח כי לא נוכל לספק את ההזמנה ו/או להתקין את המוצר.

המידע הפאסיבי שנאסף, מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמש, כולל: סוג הדפדפן, מידע על המחשב ו/או המכשיר וכדומה.

מובהר כי האתר יכול לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב ויישומים הצוברים עליך מידע וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, שיפור השירות, אבטחת מידע ועוד להלן: (“cookies”).

בחלק מהמקרים יידרש אישור המשתמש להפעלת היישומים אולם מובהר כי לא בכל מקרה מתבקש אישור.

המשתמש מסכים כי נכלול את המידע שיגיע אלינו מהשימוש באתר במאגרי המידע הרשומים שברשותנו ו/או בבעלותנו ו/או שמנוהלים על ידינו בכל דרך ותקופה שנבחר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

מובהר כי אנו שומרים את המידע כל עוד הוא דרוש לנו לצורך הגשמת המטרות לפי מדיניות פרטיות זו או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לזמני ההתיישנות הקבועים בחוק או לפי הנחיות רגולטוריות של הרשות.

שימוש במידע

אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראת כל דין. ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:

בעצם השימוש באתר ו/או בקבלת השירותים ו/או המוצרים הנך מסכים שנשלח לך את המידע שצוין לעיל. יחד עם זאת, תהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות בדוא”ל info@dsgcs.co.il. כל בקשה תכנס לתוקף בתוך 7 ימים מקבלתה.

העברת מידע לצדדים שלישיים

כל המידע שישמר על ידינו יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. המידע ישמר במאגרי המידע שלנו ולא יועבר לצדדים שלישיים למעט גופים הפועלים כספקים שלנו ו/או בשיתוף פעולה איתנו ומעניקים לנו שירותים.

על אף האמור לעיל, אנו נהיה רשאים להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמתך במקרים הבאים:

 1. מסירת המידע דרושה למניעת נזק לך או לצדדים שלישיים.
 2. מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי.
 3. הפרת את תנאי השימוש באתר או ביצעת או ניסית לבצע פעולות אסורות על פי דין.
 4. הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם אנחנו מעורבים.
 5. במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני שלנו או מיזוג פעילותנו עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר. 

עיון במידע

אתה זכאי לפנות אלינו בכל עת לצורך עיון במידע המתייחס אלייך והמצוי במאגרי המידע שלנו. בנוסף, אתה זכאי, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגבייך ו/או מחיקתו.

על אף האמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים בכל מקרה לשמור במאגרינו מידע אשר נאסף על ידנו באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותנו לצורך פניה אלייך (כגון מידע הדרוש לנו או מסייע לנו בפעילותנו העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

נהלי אבטחת המידע ואמצעי הזהירות המיושמים באתר הנם בהתאם לסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מאובטחים. אמצעים אלו כוללים אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרונים. 

האתר והמידע מאובטחים היטב אולם מובהר כי איננו יכולים להתחייב כי המידע וכל הכלול בו חסינים מפני גישה זדונית ובלתי מורשית של צדדים שלישיים ועל כן איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא ישיגו גישה למידע. משכך, אנו לא נישא באחריות לכל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מחשיפת המידע, שינוי או שימוש בו שהגיע לצדדים שלישיים שהשיגו אליו גישה בצורה זדונית ובלתי חוקית.

המשתמש מתחייב להודיע לנו מיידית על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו או באמצעי הזיהוי שלו, לכתובת הדואר info@dsgcs.co.il

סמכות שיפוט

על השימוש באתר וכל הנובע ו/או הקשור לאתר ו/או לשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית המשפט המוסמך בהרצליה תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור לכך.